google-site-verification=XmKL-gnZub1g1Nz6X4Uo4RG6SMFbq-jkYkyyaIkqLjc
 

じょうどうえ発表会№3


年長さんの合奏。曲は「エル・クンバンチェロ」