google-site-verification=XmKL-gnZub1g1Nz6X4Uo4RG6SMFbq-jkYkyyaIkqLjc
 

じょうどうえ発表会№2


年長さんの演奏。今年はピアニカ奏「ラバーズコンチェルト」と「見上げてごらん夜の星を」